MR/Ouderraad

Suringarschool heeft een MR en een Ouderraad.

MR

De MR is samengesteld uit leerkrachten en ouders van de Suringarschool en de Emile Weslyschool. Samen bespreken zij de beslissingen die genomen worden door het bestuur. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht ten aanzien van de gang van zaken op onze school.

De Suringarschool wordt in de MR vertegenwoordigd door juf Angèle (groep 3/4) en namens de ouders door Liesbeth van Vliet- Kruisifikx.

Ouderraad

Zonder de ouderraad zijn wij niets! Wij zijn heel trots en blij met zoveel betrokken en actieve ouders. De ouderraad helpt ons bij de organisatie van festiviteiten en de aankleding van de school. Daarnaast wordt door hen de ouder bijdrage beheerd, adviseren zij het team rondom ouderzaken en regelen zij de kledingactie.

Zonder financiële middelen kan een ouderraad niet functioneren. Aan de ouders wordt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bedraagt 30 euro voor het eerste en tweede kind en vanaf het derde kind is dit bedrag 25 euro.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL86RABO0127943544  t.n.v. Ouderraad Basisschool Suringar te Maastricht onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Het is ook mogelijk om het bedrag contant op school te betalen.

Voor vragen over de ouderraad kunt u contact opnemen met Leslie Sherriff of Iwan Kreuwers.