Leerlingondersteuning

les op de speelplaatsDe leerontwikkeling

De leerontwikkeling van uw kind wordt gevolgd door toetsen. Wij gebruiken toetsen van de methodes de we gebruiken, maar ook de toetsen die door CITO ontwikkeld zijn. Wij zien het kleuterontwikkelboek en het rapport als een verslag van de ontwikkeling van uw kind. Deze worden mede gebaseerd op de resultaten die tijdens de toetsen behaald zijn.

Interne begeleider

Onze school beschikt over een Interne Begeleider. De interne begeleider bekijkt samen met de leerkracht welke ondersteuning er aan de groep besteed moet worden. Het behoort tot de taken van de school om het onderwijs zo in te richten dat de ontwikkeling van kinderen centraal staat, waarbij vooral wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de kinderen. Voor veel kinderen zal het reguliere programma volstaan; soms is er extra begeleiding nodig. Het streven is om de begeleiding in de klas te organiseren. Het onderwijs op onze school is daarom zo ingericht dat er adequaat afgestemd kan worden op de instructie- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen dit aangeboden tijdens de verlengde instructie in de groep. 

Indien u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, spreekt u daar als eerste met de groepsleerkracht van uw kind over.

Preventieve ambulante begeleiding

Soms is het leerprobleem zo hardnekkig dat hulp in de groep onvoldoende resultaat oplevert. Wij kunnen dan een aanvraag doen voor Preventieve Ambulante begeleiding en starten met een individueel begeleidingsplan. Dit wordt verzorgd door medewerkers van de speciale basisschool voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Mocht ondanks deze inzet het gewenste resultaat niet behaald worden, dan kunnen we de leerling nog bespreken in het Zorg Advies Team of een intelligentie onderzoek aanvragen. 

Zorg Advies Team

Het Zorg Advies team wordt ook wel ZAT genoemd. Deze wordt gevormd door de schoolarts, de maatschappelijk werkster, de intern begeleider, de contactpersoon van team Jeugd en iedere andere hulpverlener die de expertise heeft om ons te helpen het onderwijs beter af te stemmen op de leerling. Per situatie wordt bekeken welke hulp er nodig is en wie er aan de tafel moeten plaatsnemen. 

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt ons in het signaleren, het oppakken en eventueel begeleiden van psycho-sociale problemen bij leerlingen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. U als ouder heeft ook de mogelijkheid om met de maatschappelijk werkster in gesprek te gaan over het welbevinden van uw kind. Ook kunt u haar opvoedkundige vragen stellen. Samen kan er dan gezocht worden naar een gepaste oplossing. U kunt via de leerkracht van uw kind een gesprek met de maatschappelijk werkster aanvragen.